ул.Jindřicha Plachty 18, Прага 5, Чехия
Chat MM

Zdravotnické zařizení: MEDICA MENTE clinic
Společnost: Medica Mente Clinic Group s.r.o.
Adresa: Václavské náměstí 808/66
Adresa provozovny: ul. Jindřicha Plachty 3311/18
IČO: 04861710
email: info@medicamente.cz
tel.: +420 253 253 252

Zastoupená: Yauhen Zorych / Evžen Zorič


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle č. 13 NAŘÍZENÍ EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
dne 27.04 2016 dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)


Vaše osobní údaje jsou zpracovány zdravotnickým zařizením, jako správcem, ve zdravotnické
dokumentaci vedené za účelem řadného poskytování lékařské péče.Zpracování je prováděno na základě
právní povinnosti vést zdravotní dokumentaci vypývající z platných právních předpisů, zejména v souuladu
se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkáchjejich poskytování (zákon o zdravotních
službách) a jeho provádějící předpisy v platném znění.


Zabezpečení a ochrana Vašich osobních údajů je zajištěna organizačními a tecnickými opatřeními
přijatými v souladu s právními předpisy. Osobní údaje mohou být předánydalším přijemcům, kterými jsou
jiní lékaři a zdravotnická zařízení poskytující Vám lékařskou a péči pro účely sdílení informací a Vašem
zdravotním stavu, zdravotní pojišťovny pro účelyvykazování hrazených zdravtních služeb, provozovatel
systému E-recept za účelemevidence vydaných předpisů a statistické registry České republiky vedené na
základěprávních předpisů. Správce také využívá zpracovatelů ke zpracování účetní agendy a při této činnosti
může dojít ke zpracováníněkaterých osobních údajů těmito zpracovateli. Osoby, které mají možnost se s
těmito Vašimi osobními údajiseznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraněosobních údajů a
povinné mlčenlivosti. Délka uložení osobních údajů je stanovená zákonem a číní 5 letod Vaší poslední
návštěvy. Tato lhůta může být opětovně prodloužená, pokud je zdravotnická dokumentace, nebo její část,
nadálepotřebnák zajištění poskytování zdravotních služeb.


Máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, máte právo požadovat jejich opravu,
podat námitku či požadovat omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné nebo jsou
zpracovávány v rozporu s právními předpisy. Veškerá svá práva můžete uplatnit na výše uvedené emailové
adrese nebo písemě na adrese provozovny správce. Pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů
dochází k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máteprávo podat stížnost u dozorového
úředu, kterým je pro území ČR „Úradu pro ochranu osobních údajů“.
Poskytování Vasích osobních údajů je zákonným požadavkem a mátejako pacient povinnost je
poskytnout, stejně jako zdravotnický zaměstnanec má právo je po Vás požadovat. NeposkytnutíVasích
osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít
k poškození Vašeho zdraví či přimého ohrožení života.


Platnost informace: do doby změny zákona či směrnice

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů/marketingové účely:

Subjekt údajů: Vy jako fyzická osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány
Správce: Medica Mente Clinic Group s.r.o., IČ: 04861710 jako obchodní společnost zpracovávající údaje.


Jako Subjekt údajů poskytuji tímto Správci, po seznámení se s celým obsahem tohoto prohlášení, své osobní údaje a uděluji souhlas s jejich shromážděním a zpracováním ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 (GDPR- General Data Protection Regulation) (dál jen „Souhlas“).
Jako subjekt údajů prohlašuji, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že mnou uvedené osobní údaje jsou pravdivé a přesné. Mám právo na opravu nepřesných či nesprávných osobních údajů, popř. na jejich doplnění.
Souhlas se zpracováváním mých osobních údajů poskytuji výslovně pro tyto účely v tomto rozsahu a tímto způsobem:
Účel: odběr newsletteru zaslaného prostřednictvím elektronických prostředků s informacemi o novinkách a produktech vč. aktuálních obchodních a marketingových sdělení

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: kontaktní emailová adresa
Způsob udělení Souhlasu: Souhlas k odběru newsletteru a zpracování těchto dat uděluji vyplněním kontaktních údajů a emailové adresy a kliknutím na tlačítko „Uložit“ v mobilní aplikaci Medica Mente při vyplnění zákaznického profilu po stažení a registraci v aplikaci 

Jsem oprávněn Souhlas kdykoliv odvolat formou. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který jsem dal před jeho odvoláním. V případě, že Souhlas nebude odvolán, beru na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány nejdéle po dobu 5ti let.

Zavazuji se Souhlas odvolat kliknutím na odhlašovací tlačítko v patičce zaslaného libovolného newsletteru Medica Mente.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího se souhlasu, který byl dán před tímto odvoláním.

Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a správce je bude zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím informačního systému správce se zajištěním jejich ochrany vhodnou formou technického a organizačního zabezpečení. Mé osobní údaje mohou byt zpřístupňovány třetím osobám pro účely cíleného marketingu, vybraným zaměstnancům správce a případně externím zpracovatelům osobních údajů. V každém případě správce zajistí jejich ochranu.

V případě, že správce nesplní své povinnosti při zpracovávání osobních údajů na základě Souhlasu, mám právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Mám právo na přístup k poskytnuté kontaktní emailové adrese, právo na její opravu, aktualizaci nebo výmaz. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje.Pokud bych chtěl/a aktualizovat, opravit nebo požadovat vymazání svých osobních údajů, mohu podat žádost na e-mail zpracovatele: e.zorych@medicamente.cz s mými požadavky na zpracování osobních údajů.